sweeng
Företagshistorik


Sven-Åke Sundberg var 1949, 25 år gammal, med om att starta Sveriges första, reguljära portavdelning för industriportar på Allmänna Handelsbolaget. Företaget låg vid den tiden vid Brunkebergs Torg, nuvarande Sergels Torg, i centrala Stockholm, just där Sveriges Riksdag låg under åren då ordinarie riksdagshuset renoverades. Under tiden var adressen Torsbygatan i Stockholm. En händelse som såg ut som en tanke!

1962 startade Sven-Åke Sundberg sitt eget företag i Torsby (Värmland).
Företaget döptes till TORVERK (en förkortning på Torsby Verkstads AB).


1962

TORVERK bildades och registrerades på Torsbygatan, i då alldeles nybyggda Farsta, i Stockholm.

1963

Verksamheten startades i ladugården till Skalleby herrgård i Torsby. Maskiner, arbetsutrustning och inredningar tillverkades på höskullen. På hösten 1963 stod kommunens nya hantverkshus klart. TORVERK flyttade in och startade tillverkningen. Konjunkturen var god och verksamheten expanderade snabbt.

Första produktutvecklingen (gjordes utifrån ordspråket "enkelhet är en dygd") var att ta fram ett "outslitligt" gångjärn: Det samtidigt "sfäriskt och radiellt lagrade gångjärnet".
Det "rullar" fortfarande idag - 50 år senare - utan service!

1963

Infördes också klämskydd som standard till TORVERK's motordrivna portar. (Det skulle dröja mer än ett decennium, ända fram till 1975, innan merparten av portbranschen hade följt efter).

1963/64

Engagerades det dåvarande byggmaterialgrossistföretaget Odelberg & Olsson (senare Tibnor) som säljrepresentant. Genom detta fick TORVERKs sin första rikstäckande säljorganisation. Expansionen fortsatte.

1973

4000 nya kvadratmeter kontors- och verkstadslokaler byggdes.

1974

Infördes tätningssystem som standard till TORVERKs portar. (Det skulle dröja ända fram till 80-talet innan merparten portbranschen hade följt efter [fortfarande inte alla]).

1975

I November 1975 publicerade Ingenjörsvetenskapsakademiens och TransportForkningsKommisissionens (IVA/TFKs) Meddelande Nr 80 - Porthandboken. Alltsedan dess har denna skrift haft påverkan på portbranschens utveckling i allmänhet och TORVERKs utveckling och produkter i synnerhet; Vi föredrar att göra portar som är billiga att äga, i stället för portar som är prisbilliga att köpa men dyra att äga.

1976

Kom den så kallade "energikrisen".
Alla ropade efter bättre K-värden. Men det skulle dröja ända till början av 80-talet innan branschen följt efter med vissa tätningssystem.

1982

Utsågs sonen Lars Sundberg till VD och våra kontors- och fabrikslokaler byggdes ut ytterligare. Ett nytt tillverkningsskepp lades till. En egen marknadsorganisation började byggas upp.

Först i Sverige - och samtidigt ett halvt decennium före våra konkurrenter - blev vår motordrivna vikport Typgranskningsgodkänd av dåvarande Statens Anläggningsprovning (SA).

1982

Det europeiska samarbetet för nya standarder för industriportar inleds. TORVERK deltar från start.

1982/83

Och även tidigare - tar TORVERK initiativet till
energidiskussioner i branschföreningen. Intresset i branschen måttligt. Inget påtagligt händer, annat än att allt fler tillverkare börja förse sina portar med tätningar av olika typ.

1985/87

TORVERK utarbetar tillsammans med en kollega och Statens
Provningsanstalt i Borås, testmetoder för portar avseende transmissions- och luftläckagetest för hel port samt vattengenomsläpplighet. Ensam i hela branschen utförs på TORVERK-portar även fullskaletest för vindlastmotstånd. Vidare utförs K-värdestest i hotbox på delar av port och sedan en hel miniport. Både luftläckagetest och K-värdestest ledde fram till en beräkningsmetod som gjorde att K- och T-värde (täthet) kunde beräknas individuellt för varje portyp, storlek och fönsteralternativ.

1986

De (då) nya energitesterna ledde till en omfattande ny kundkrets. Främst internationella storföretag och offentliga upphandlare som började kräva ordentligt energiredovisning av porten. Det blev inledningen till en lång rad leveranser till räddningsstationer, försvarsanläggningar, bussbolag, Volvo & Scania m.fl. Bl.a. nappade det engelska brandförsvaret som börjat se om sina hus avsseende energisparande; ”Man ville vara förgångare”. Idag har stora delar av det nya svenska och engelska brandförsvarsväsendet Q--DOOR Oroginal som energisparare i sina byggnader.

1987

Byggdes vår kontorsbyggnas ut ytterligare samt ett nytt tillverkningsskepp. Utvändiga lagerlokaler lades till. Nu finns ca 8.000 kvadratmeter produktionsytor och 400 kvadratmeter kontorslokaler.

1992

Gulfkrisen. Byggbranschen i Sverige tvingades börja strukturrationalisera. Här påbörjas portbranschens halvering fram till 1996/97.

1994/95

Torverks dåvarande VD, Lars Sundberg, agerade som ordförande i PortGruppen, Sveriges branschförening för industriportleverantörer.

1995

Certifiering enl SS-EN 9001 genomfördes.

1997

Bildades dotterbolaget TORVERK Industrial Doors AB för att renodla verksamheten för industriportar.

1997/98

Konjunkturen har bättrats på och TORVERK (moder+dotter) har klarat sig bra genom de tuffa åren. Soliditeten är stark. Ca 70%.

2001/2003

Produktionen läggs om mot en än mer miljöanpassad tillverkning. Produktsystemen standardiseras mot färre komponenter med fler möjliga variabler. Produkterna förbättras och förenklas. Samarbete inleds med en av världens största takskjutporttillverkare.

2003

Nya harmoniserade produktstandarden EN13241-1 blir färdig. I maj 2003 informerar branchföreningar och myndigheterna om det nya som skall komma att gälla i och med den nya standarden och implementeringen av Byggdirektivet för portar.

2004

Nya regler om obliatoriska, ackrediterade test för att få CE-märka börjar gälla under en övegångsperiod. I praktiken innebär det, att de test TORVERK frivilligt genomförde i mitten av 1980-talet och tillämpat sedan dess, nu blir obligatorisk europastandard (Jfr 1982-1986 ovan).

2004

Ägarbyte: TORVERK Torsby Verkstads AB och TORVERK Industrial Doors AB ägs från och med 29 januari 2004 helt av Stephan Sundberg som också tar över som VD.

2005

Uppfyllande av de nya reglerna blir legalt krav för att få CE-märka och föra ut produkten på maknaden. Ur vår synvinkel är detta en stor framgång för oss och vår portfilosofi. Men främst för konsumenten, eftersom säkerhets- och milöjöegenskaper nu blir obligatoriska att testa, föreskriva, redovisa och kontrollera.

2006

Certifiering enl SS-EN 14001 genomfördes.

2008

Startas ett projekt tillsammans med IUC.
Tanken är att utbilda personal i filosofin "LEAN Production" och möjligtvis omorganisera för att få ett så bra arbetsflöde som möjligt, och därigenom effektivisera produktionen.

2009

Öppnas ett nytt kontor för vår ekonomiavdelning, i Göteborg.

2010

Finanskrisen går förhoppningsvis mot sitt slut och Torverk har klarat krisen bra. Leveranstiderna har dock varit korta men har nu återgått till normalt då efterfrågan har ökat.
Vi tittar framåt mot nya möjligheter!

2012

Torverk förstärker ytterligare i Stockholmsområdet med nya lokaler samt två nya montörer och en säljare.

2013

Ytterligare förstärkning i Stockholmsområdet med en montör. Jourverksamhet 0-24 införs också i regionen.

2014

Ytterligare förstärkning i Stockholmsområdet med en montör (nu fyra stycken). 
Torverk är också åter medlemmar i Portgruppen. Torverk var med då Portgruppen startades 1975 men gick ur ett antal år.

2017

Företagsöverlåtelse av TORVERK Torsby Verkstads AB och TORVERK Industrial Doors AB till ägarkvartett bestående av Göran Eriksson, Mikael Barremyr, Peter Löfvenholm och företaget PBAB.